Orzeczenie nr III RN 131/99


Autor:

Sygnatura: III RN 131/99

Hasła tematyczne: dokumenty celne, doręczanie

Kategoria:

Izba Skarbowa w Gdańsku decyzją z dnia (…) wydaną w trybie odwoławczym, uchyliła decyzję (…) Urzędu Skarbowego w części "dotyczącej brzmienia sentencji" i w tym zakresie orzekając co do istoty sprawy określiła zobowiązanie "E." Spółki z o.o. w G. z tytułu podatku od towarów i usług za sierpień 1995 r. w kwocie 29.395,00 oraz ustaliła podatek należny na podstawie art. 27 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w wysokości trzykrotności zawyżenia podatku naliczonego w kwocie 136.170,00 zł. W pozostałym zakresie utrzymała zaskarżona decyzję w mocy podzielając też argumentację przedstawioną w uzasadnieniu decyzji organu skarbowego pierwszej instancji. Zasadnicze ustalenia dotyczyły oceny ujawnionego w ramach kontroli skarbowej faktu objęcia przez spółkę "E." rozliczeniem podatku naliczonego za miesiąc sierpień 1995 r. kwoty tego podatku wynikającej z dokumentu odprawy celnej otrzymanego przez spółkę dopiero we wrześniu 1995 r. Takie działanie podatnika było niedopuszczalne w świetle zasad rozliczania podatku określonych w art. 19 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto Minister Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że z twierdzeń podatnika wcale nie wynika, iż otrzymał on dokument odprawy celnej w dniu 31 sierpnia 1995 r. Jest to tylko błędna interpretacja przez podatnika podawanego przez niego faktu zapoznania się z komputerowym wydrukiem dokumentu.

Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że nie budziła zastrzeżeń wyrażona w zaskarżonej decyzji ocena przepisów prawa materialnego. W szczególności niewątpliwe jest to, że podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał spełniający wymogi prawne dokument odprawy celnej, to jest jednolity Dokument Administracyjny SAD albo w miesiącu następnym.

Sporne natomiast w rozpatrywanej sprawie było to, czy odpowiedni dokument odprawy celnej podatnik działający przez swego agenta celnego odebrał w dniu 6 września 1995 r. jak to stwierdziły organy podatkowe czy też jeszcze w miesiącu sierpniu 1995 r. na co podatnik powoływał się w toku postępowania administracyjnego.

W tej spornej i zasadniczej w sprawie kwestii Naczelny Sad Administracyjny stwierdził co następuje:

Z przedłożonych Sądowi akt postępowania administracyjnego wynika, że przedmiotowy dokument odprawy celnej SAD załączony jest tam dwukrotnie – na karcie 31 i na karcie 44, w każdym przypadku z różnymi zapisami w polu 54 określającym datę otrzymania dokumentu. W tej sytuacji, konieczne było wyjaśnienie tych różnych zapisów w kontekście twierdzeń podatnika, że otrzymanie dokumentu odprawy celnej nastąpiło jeszcze w sierpniu 1995 r. Skoro zaś – stwierdził NSA – organy podatkowe nie zajęły się tą kwestią w ogóle to bez jej wyjaśnienia: "zaskarżona decyzja w takim stanie, jak to zostało przedstawione do kontroli sądowej, takiej kontroli poddana być nie może".

Rewizję nadzwyczajną od powyższego wyroku wniósł Minister Sprawiedliwości, który zarzucając rażące naruszenie art. 22 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) w związku z art. 77 Kodeksu postępowania żądał uchylenia zaskarżonego wyroku i oddalenia skargi.


Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej Minister Sprawiedliwości, powołując się na ocenione przez Naczelny Sąd Administracyjny materiały z akt administracyjnych sprawy, wykazał, że przedstawiona wyżej przesłanka zaskarżonego wyroku jest wyraźnie sprzeczna z ocenianą dokumentacją.

Nie jest tak, że ten sam dokument załączony jest dwukrotnie na k. 31 i 44 akt podatkowych, gdyż znajdują się tam dwie różne karty tego samego dokumentu SAD – odpowiednio jego karty 3/8 i 1/6.

Przede wszystkim jednak nie miał racji Sąd stwierdzając, że rozbieżności w zapisach w polu 54 przedmiotowego dokumentu nie były w ogóle wyjaśniane w postępowaniu administracyjnym. Tymczasem z akt sprawy wynika po pierwsze jak doszło do tych różnych zapisów na które zwrócił uwagę Sąd, a po drugie, że prowadzący postępowanie w pierwszej instancji (…) Urząd Skarbowy w G. kwestią tą się zajął i ją wyjaśnił. Mianowicie w protokole kontroli skarbowej na stronie 4 stwierdza się, że: "w trakcie kontroli w dniu 2 stycznia 1996 r. dokonano zmiany daty w polu 54 SAD-u (przekreślono pierwotnie wpisana datę 6.09.95 r., zapisując 31.08.95.r.). Powyższą zmianę motywowano tym, iż agent celny odbierając decyzję celną pomylił się i dlatego teraz dokonano poprawki". Dla wyjaśnienia tej kwestii (…) Urząd Skarbowy w G. zwrócił się do Urzędu Celnego w G. o udostępnieni kopii przedmiotowego dokumentu Administracyjnego SAD (k. 43) to w związku z tym wezwaniem uzyskana została kopia strony 1/6 dokumentu SAD z zapisaną w polu 54 datą 6 września 1995 r. jako datą odbioru dokumentu. Jednocześnie Urząd Celny zamieścił adnotację, że strona odebrała decyzję 6 września 1995 r.

Ponadto Minister Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że z twierdzeń podatnika wcale nie wynika, iż otrzymał on dokument odprawy celnej w dniu 31 sierpnia 1995 r. Jest to tylko błędna interpretacja przez podatnika podawanego przez niego faktu zapoznania się z komputerowym wydrukiem dokumentu.

Z powyższych przyczyn Sad Najwyższy uznał, że rewizja nadzwyczajna ma usprawiedliwioną podstawę i w konsekwencji wykazanego naruszenia przepisów postępowania należało orzec stosownie do art. 34313 § 1 k.p.c. w związku z art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego.