Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na zagospodarowanie otoczenia siedziby Spółki poprzez zaprojektowanie i urządzenie terenów zielonych oraz zaliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków do k


Autor: Izba Skarbowa w Opolu

Sygnatura: PD-I-005/66/SMA/03

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne, inwestycje, podatek dochodowy od osób prawnych

Kategoria:

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguje niniejszym pismem w poniżej określonym zakresie wyjaśnienia Urzędu Skarbowego nr PD-I/423-5/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. stanowiące odpowiedź na zapytanie Spółki z dnia 28 lipca 2003 r. w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na zagospodarowanie otoczenia siedziby Spółki poprzez zaprojektowanie i urządzenie terenów zielonych oraz zaliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów w całości w momencie ich poniesienia.

Udzielone przez Urząd Skarbowy wyjaśnienie jest co do zasady prawidłowe, jednakże wymaga uściślenia w kwestii momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, jak też związku poniesionych wydatków z przychodem.

Urząd Skarbowy stwierdził, iż aby można było przedmiotowe wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, podatnik zobowiązany jest udowodnić, że poniesione nakłady pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągnięciem przychodów lub ich zwiększeniem, przy czym koszty te są potrącalne tylko w tym, roku, którego dotyczą.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Do kosztów tych zalicza się także koszty funkcjonowania osoby prawnej, mimo, że nie mają bezpośredniego związku z osiąganymi konkretnymi przychodami. Ich poniesienie musi mieć natomiast racjonalne uzasadnienie w prowadzonej działalności gospodarczej. W omawianym przypadku należy stwierdzić, że koszty założenia zieleni wokół zabudowań administracyjno-produkcyjnych Spółki są kosztem uzyskania przychodów. Jeżeli wydatki z tego tytułu są poniesione w trakcie realizacji inwestycji ( w tym zakresie brak jest informacji w zapytaniu podatnika), to zwiększają koszty inwestycji rozpoczętych. Jako koszty pośrednie inwestycji maja wpływ na zwiększenie wartości obiektów powstałych w jej wyniku. Po zakończeniu całości inwestycji – do kosztów uzyskania przychodów wydatki te zaliczane są w postaci odpisów amortyzacyjnych. Natomiast koszty założenia zieleni w otoczeniu siedziby Spółki poniesione po zakończeniu inwestycji zalicza się do kosztów bieżącej działalności w dacie ich faktycznego poniesienia.