Orzeczenie nr PD/415-38/03


Autor: Urząd Skarbowy w Iławie

Sygnatura: PD/415-38/03

Hasła tematyczne: odszkodowania, wyrok, umowa, ugody, renta wyrównawcza

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia :

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami Pan Wojciech C. na mocy wyroku z dnia 26.01.1993 r. Sygn. Akt … oraz wyroku z dnia 05.07.1994 r. nabył prawo do renty wyrównawczej od Skarbu Państwa w wysokości 160 zł miesięcznie.

W wyniku ugody zawartej w dniu 30.07.2001 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w G. a Panem Wojciechem C. utrzymano wypłatę renty wyrównawczej, zasądzonej w/w wyrokami i ustalono jej kwotę w wysokości 656,60 zł. Kwotę w wysokości 656,60 zł wypłacono począwszy od 01.04.2001 r.
Podstawę prawną ugody stanowią przepisy art. 417 § 1 w związku z art. 907 § 2 Kodeksu Cywilnego.

W brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r. wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego do wysokości określonej w tym wyroku .

Natomiast nie są zwolnione od podatku dochodowego odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód – art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g w/w ustawy.

W świetle powyższego świadczenie odszkodowawcze w charakterze renty w wysokości 160 zł miesięcznie określone wyrokiem sądowym jest wolne od podatku dochodowego, natomiast kwota 496,60 zł ustalona w wyniku ugody pomiędzy poszkodowanym a Skarbem Państwa powodująca zwiększenie świadczenia do kwoty 656,60 zł miesięcznie będzie podlegała od 01.01.2003 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.