Pytanie dotyczy zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług następujących czynności:
– wydanie/przesyłanie materiałów przetargowych (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) za odpłatnością,
– wydanie wypisu i wyrysu z miejs


Autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

Sygnatura: PP II 443/736/03

Hasła tematyczne: usługi, zagospodarowanie przestrzenne

Kategoria:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów oraz świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z definicją towarów skonstruowaną dla potrzeb podatku od towarów i usług (art. 4 pkt 1 ustawy), towarami są rzeczy ruchome, wszystkiej postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej.
Zgodnie z art. 34 ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiający jest obowiązany do przesyłania dostawcy lub wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, nie później niż w ciągu tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku o przesłanie formularza. Zaś cena, jakiej wolno żądać za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przesłania.
W przypadku pobrania opłaty za dzienniki budowy wydawane wraz z zezwoleniem na budowę z wpisem nazwy i charakterystyki obiektu ma zastosowanie przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeń zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) zgodnie z którym właściwy organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.
W tych przypadkach ustawowo określony zwrot kosztów za przesłanie materiałów przetargowych oraz dzienników budowy nie może być utożsamiany z obrotem uzyskanym ze sprzedaży towaru. Mając zatem na uwadze przytoczone powyżej przepisy, organizator przetargu, któremu oferenci zwracają koszty formularzy z opracowaną specyfikacją przetargu oraz organ, który wydając decyzje o pozwoleniu na budowę i w związku z tym przekazuje (za zwrotem kosztów) dziennik budowy dokonuje czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż czynności te nie dotyczą ani towaru ani usługi.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wyjaśnia, że dla opodatkowania świadczenia usług nie jest istotne, czy są one świadczone na podstawie umowy cywilnej, czy też na podstawie rozstrzygnięcia organów administracji publicznej, do których zalicza się m.in. wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i ustalenie w tym trybie opłat administracyjnych czy też odpłatne świadczenie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
Wynika to z faktu, iż w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, w tym z tytułu odpłatnego świadczenia usług nie wyłączono świadczeń będących wynikiem rozstrzygnięć organów administracji publicznej.
Ponadto podkreśla się, że ustawodawca mając świadomość, że nie tylko odpłatne świadczenie usług realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnił od tego podatku, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT oraz załącznika nr 2 do tej ustawy m.in. usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej opieki społecznej (PKWiU 75) z wyłączeniem usług izb wytrzeźwień oraz usług wykonywanych na podstawie umów cywilno prawnych – wyłączenie to nie dotyczy usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
Niektóre z tych usług są świadczone w trybie bezumownym lub w wyniku rozstrzygnięć administracyjnych, a zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają nawet czynności niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Oczywistym natomiast jest, że powyższe zwolnienia od podatku byłyby zbędne, w sytuacji gdyby zdaniem ustawodawcy usługi świadczone w wyniku rozstrzygnięć organów administracji publicznej były wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonywane przez gminę usługi polegające na:

    – odpłatnym świadczeniu wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
    – wydawaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i ustaleniu w tym trybie opłat administracyjnych (art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838 ze zm.)

podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługi te jako usługi z zakresu administracji publicznej (PKWiU 75) są na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zwolnione od podatku od towarów i usług.