Orzeczenie nr USIV/II/443-63/03


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: USIV/II/443-63/03

Hasła tematyczne: świadczenie nieodpłatne, usługi, podatek od towarów i usług, rabaty, obrót, opodatkowanie

Kategoria:

Odpowiadając na zapytanie z dnia 23.11.2003 r. (data wpływu 24.11.2003 r.) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług gratisowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie podatku od towarów i usług wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót.
Obrotem, z zastrzeżeniem art. 16 i 17 jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Art. 15 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów oraz zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Rabaty pomniejszają obrót, gdy zostały przyznane w ciągu roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usług.

Zatem udzielenie rabatu w postaci procentowego obniżenia ceny każdej świadczonej usługi stanowi podstawę do zmniejszenia obrotu z tytułu sprzedaży usług.

Natomiast w przypadku wykonania jednej usługi gratis w związku z zakupem 12 usług pełnopłatnych Spółka nie ma podstaw do zmniejszenia obrotu o wartość tej usługi.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt. 5 cyt. wyżej ustawy o VAT usługa wykonana bez pobrania należności podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wg stawki właściwej dla tej usługi.
W zakresie podatku dochodowego odpowiedź zostanie udzielona odrębnym pismem.