W sprawie zastosowania prawidłowej stawki podatkowej dla usług polegających na remoncie nawierzchni kostką brukową i budowie kanalizacji deszczowej


Autor: Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

Sygnatura: PP/443-98/IH/03

Hasła tematyczne: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), usługi budowlane, stawki podatku, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), podatek od towarów i usług

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13.11.2003 r. L.dz. 4520/03 w sprawie zastosowania prawidłowej stawki podatkowej dla usług polegających na remoncie nawierzchni kostką brukową i budowie kanalizacji deszczowej informuje, że ww. usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 7 % podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 – poz. 107 Załącznika nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) usługi polegające na modernizacji, remontach i bieżącym utrzymaniu ulic i placów zakwalifikowane zostały do PKWiU 45.23.1 "Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych oraz pasów startowych", których świadczenie jest objęte stawką podatku w wysokości 7 %.
Jednocześnie tut. organ podatkowy wyjaśnia, iż do końca 2002 r. preferencyjną stawką 7 objęte były usługi związane z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych na podstawie art. 18 ust. 2, poz. 81 Załącznika nr 3 do cyt. ustawy.
Z dniem 1 stycznia 2003 r. wprowadzone zostały nowe oznaczenia klasyfikacyjne towarów i usług, które jednak nie spowodowały zmian stawek opodatkowania. Zapis art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniający ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 213, poz. 1803 ) stanowi bowiem, iż "zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz kluczach powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami, wprowadzone po dniu wejścia w życie ustawy nie spowodowały zmian w wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym". Ponadto, zgodnie z treścią art. 6 tejże ustawy " w przypadku gdy po dniu wejścia w życie mniejszej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienie określone w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2002 r."

Natomiast zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2, lit. a – poz. 85 Załącznika nr 5 ww. ustawy usługi (roboty) związane z budową urządzeń melioracyjnych, przeciwpowodziowych i deszczownianych objęte są również stawką podatku w wysokości 7 % bez względu na symbol PKWiU.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem tut. organu podatkowego, prawidłowe jest stanowisko podatnika, iż prace związane z wymianą nawierzchni (położenie kostki brukowej) oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej na terenie zaplecza powinny być objęte stawką opodatkowania w wysokości 7 %.