Orzeczenie nr US.VI/I-415-160-IV/03


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: US.VI/I-415-160-IV/03

Hasła tematyczne: cel darowizny, odliczenie od dochodu, oświata

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z 19.10.2003 r. (wpływ 20.10.b.r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia.

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele: naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę – łącznie do wysokości nie przekraczającej 15 procent dochodu.

Zgodnie z ust. 7 w/c art. 26 ustawy o podatku dochodowym wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie z tym, że jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 9 ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Dowodem potwierdzającym wpłatę będzie wyciąg bankowy lub samo polecenie przelewu wystawione na rachunek bankowy obdarowanego złożone w banku. Ponadto, w myśl art. 26 ust. 5 ustawy j.w. odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Z pisma Pani wynika, iż zamierza dokonać Pani darowizny na budowę sali gimnastycznej w przedszkolu, która powstanie w wyniku przebudowy istniejącego garażu i zostanie połączona z przedszkolem.

Zgodnie z § 2 Statutu Archidiecezjalnego Przedszkola w O. z dnia 21.07.2001 r. Nr 566/2001 niniejsze przedszkole realizuje cele i zadania określone dla tego typu placówek w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz w innych przepisach wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
A zatem ma Pani prawo do skorzystania z w/w ulgi na cel oświatowo-wychowawczy, na zasadach określonych w w/w przepisach.