W roku 2001 Podatniczka poniosła wydatki na sporządzenie mapy geodezyjnej dla celów projektowych i wypisu z rejestru gruntów oraz zakup mapy dla celów projektowych. W dniu 19.12.2001 r. wydana została przez …decyzja nr …. o warunkach zabudowy i


Autor: Urząd Skarbowy w Oleśnie

Sygnatura: PDF-415/9/2/KG/03

Hasła tematyczne: ulga budowlana, podatek dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy, budowa budynków, dokumenty

Kategoria:

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Oleśnie udziela informacji na pisemne zapytanie podatnika z dnia 8.04.2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Podatniczka przedstawiła następujący stan faktyczny:
W roku 2001 poniosła wydatki na sporządzenie mapy geodezyjnej dla celów projektowych i wypisu z rejestru gruntów oraz zakup mapy dla celów projektowych. W dniu 19.12.2001 r. wydana została przez …decyzja nr …. o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, dotycząca działki objętej projektowaną zabudową. Wydatki te udokumentowała fakturami VAT, wystawionymi przez podatnika nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego podatniczka zajmuje stanowisko, iż spełnia warunki do korzystania w 2002 r. z tzw. dużej ulgi budowlanej, albowiem już w 2001 r. nabyła prawo do odliczenia od podatku wydatków na budowę budynku mieszkalnego.

Urząd Skarbowy stwierdza, że powyższe stanowisko jest prawidłowe.

Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)

W świetle powyższych przepisów stanowisko podatniczka można ocenić jako prawidłowe z następujących przyczyn.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), podatnikom, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatkówponiesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) – f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2002r. przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2004 r.

Aby nabyć prawo do przedmiotowej ulgi, poniesione wydatki należało wykazać w zeznaniu za rok 2001.

Prawo odliczeń od podatku dotyczy wydatków ponoszonych na własne potrzeby mieszkaniowe, do których zalicza się wymienione w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r., wydatki na budowę budynku mieszkalnego.

Wysokość poniesionych wydatków na ten cel ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, tj. na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Pojęcie "budowa budynku mieszkalnego" nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, zatem należy opierać się na definicji zawartej w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), gdzie przez "budowę" należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego.

Mając przy tym na względzie treść rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, o które pomniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788), do wydatków na budowę domu należy zaliczyć te wszystkie wydatki, które są konieczne dla realizacji procesu budowlanego, w tym również te, które wiążą się z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, projektów itp.Bez przedstawienia dokumentacji, obejmującej: wypis z rejestru gruntów, mapę dla celów projektowych i mapę geodezyjną, nie byłoby więc możliwym rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

Zatem poniesienie wydatków na sporządzenie dokumentacji technicznej (mapy, wypisy) związanej z budową budynku mieszkalnego uprawnia do skorzystania z ulgi na budowę budynku mieszkalnego w 2001 r. i daje w konsekwencji prawo do kontynuacji odliczeń od podatku do 2004 r.