Orzeczenie nr US IV/III/443-36/03


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: US IV/III/443-36/03

Hasła tematyczne: deklaracje, sukcesja, rejestracja, następstwo prawne, zaprzestanie działalności, łączenie spółek

Kategoria:

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2003 r.) w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje.

Z pisma Spółki wynika, że ma nastąpić połączenie przez przejęcie Spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037).

Stosownie art. 93 § 1 cyt. wyżej ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych oraz osobowych i kapitałowych spółek handlowych, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl § 2 cyt. ustawy przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się poprzez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) bądź osobowej spółki handlowej.

Art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 poz. 50 z późn. zm.) stanowi, że jeśli podatnik zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest zgłosić to organowi podatkowemu.

Z art. 9 ust. 9 cyt. wyżej ustawy, wynika, że jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Z uwagi na to, że byt prawny Spółki przejmowanej ustaje z dniem połączenia ze Spółką przejmującą – słuszne jest stanowisko Strony, że zgłoszenie VAT-Z winna złożyć Spółka przejmująca w imieniu Spółki przejmowanej w urzędzie skarbowym, w którym zastała dokonana rejestracja Spółki przejmowanej.

Podobnie obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 stanowiącej rozliczenie podatku od towarów i usług za ostatni okres rozliczeniowy Spółki przejmowanej, ciąży na Spółce przejmującej – jako następcy prawnym.

Deklaracja, ta z numerem NIP-u Spółki przejmowanej, stosownie do art. 10 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o VAT, winna być złożona w terminie do 25-go m-ca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło połączenie się Spółek, w urzędzie skarbowym właściwym na ostatni okres rozliczeniowy Spółki przejmowanej tj. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie (art. 13a cyt. ustawy o VAT). Deklaracja ta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Spółki przejmującej.

    Jednocześnie informuje się, że zgodnie z zasadą sukcesji praw i obowiązków wynikających z powołanych wyżej przepisów, w przypadku gdy za ostatni okres rozliczeniowy Spółki przejmowanej w podatku od towarów i usług wystąpi:

  • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym Spółka przejmująca ma prawo do zwrotu tej nadwyżki na rachunek bankowy lub do obniżenia o tę kwotę podatku należnego za następny okres rozliczeniowy,
  • zobowiązanie do zapłaty – wówczas Spółka przejmująca ma obowiązek uiszczenia tego zobowiązania w terminie określonym w art. 26 ustawy o VAT.