Orzeczenie nr PD1/423-15/03


Autor: Urząd Skarbowy w Elblągu

Sygnatura: PD1/423-15/03

Hasła tematyczne: moment powstania przychodów, umowa dzierżawy, czynsz

Kategoria:

Spółka z o.o. w E. pismem z dnia 02.12.2003 r. (data wpływu pisma – 03.12.2003 r.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika występując z zapytaniem:

W którym momencie powstaje przychód podatkowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. w przypadku gdy Spółka otrzymała w 2003 r. zaliczkę na poczet przyszłych czynszów dzierżawnych na podstawie podpisanego obustronnie aneksu do umowy dzierżawy? Zaliczka ta dotyczy zapłaty za czynsze dzierżawne za okres przyszłych 3 lat i stanowi 12% czynszu dzierżawnego danego miesiąca.

Zdaniem Spółki – otrzymana zaliczka jest pobrana na poczet przyszłych usług i przychodem podatkowym należnym jest tylko ta część otrzymanej zaliczki, która dotyczy tego okresu sprawozdawczego, gdzie upłynął termin płatności w wystawionych bieżących fakturach za czynsz dzierżawny.

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co następuje:
Przepis art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, że za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.

Powołany przepis obowiązuje od 1 stycznia 2003 r. i został wprowadzony do ustawy ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1179). Konkretyzuje on moment powstania przychodu należnego. W przepisie tym określono datę wystąpienia przychodu w przypadku niektórych świadczeń o charakterze ciągłym ( z których najczęściej występujące w obrocie gospodarczym są właśnie umowy najmu, dzierżawy i leasingu). Zgodnie z tym przepisem, za przychody z tytułu wyżej wymienionych umów, w tym umowy dzierżawy, uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne. Tak więc, w przypadku umów tego rodzaju ustawa "sztywno" określiła sposób ustalenia przychodu, bez względu na to jak strony regulować będą między sobą zobowiązania i czy zapłata nastąpi przed czy po terminie wymagalności czynszu, data przychodu będzie taka sama – na określony w umowie dzień wymagalności tej płatności.
W praktyce przychód z tego tytułu będzie powstawać w terminie płatności określonych w stosownej umowie.

Spółka z o.o. (Wydzierżawiający) i Spółka z o.o. (Dzierżawca) w przedłożonej przez Spółkę w dniu 16.12.2003 r. w § 2 pkt 2 umowy dzierżawy nr /03 zawartej dnia 01.03.2003 r. ustaliły, że "czynsz płatny jest miesięcznie z góry do 10-go dnia roboczego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy Wydzierżawiającego w PLN według kursu NBP obowiązującego w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca wraz z należnym podatkiem VAT."

W świetle powyższej umowy przychód należny z tytułu czynszu powstaje 10 dnia miesiąca za dany miesiąc. Jednakże w zapytaniu Spółka prosi o wyjaśnienie, w którym momencie powstaje przychód podatkowy, jeżeli Spółka otrzymała zaliczkę na poczet przyszłych czynszów dzierżawnych. W zapytaniu Podatnik podaje, że zaliczka ta dotyczy zapłaty za czynsze dzierżawne za okres przyszłych 3 lat i stanowi 12% czynszu dzierżawnego danego miesiąca.

    W § 1 przedłożonego przez Spółkę Aneksu Nr 2 do umowy dzierżawy nr.. /03 "strony ustalają, że Dzierżawca dokona z tytułu czynszu dzierżawnego dwóch równych wpłat na rzecz Wydzierżawiajacego tj.

  1. 55.850,00 zł. + VAT w terminie do 30.07.2003 r.
  2. 55.850,00 zł. + VAT w terminie do 12.09.2003 r.
    Jednocześnie strony postanawiają, że za okres od IX 2003 r. do XII 2006 r. comiesięczne płatności za czynsz dzierżawny będą pomniejszane o przekazaną zaliczkę w kwocie 2.792,50 zł. + VAT (111.700,00 zł. + VAT/ 40 m-cy).

Z treści aneksu do umowy dzierżawy nie wynika by kwoty, o których mowa w § 1 aneksu stanowiły zaliczkę w wys. 12% czynszu dzierżawnego, jak wskazuje Jednostka w zapytaniu, natomiast wyraźnie stanowi, że Dzierżawca z tytułu czynszu dzierżawnego dokona dwóch wpłat w terminach do 30.07.2003 r. oraz 15.09.2003 r. Aneks Nr 2 nie mówi, że w/w kwoty stanowią wpłatę tytułem zaliczki na poczet czynszu dzierżawnego, lecz wyraźnie wskazuje, że są to wpłaty tytułem czynszu. W świetle stanu faktycznego z aneksu wynika, że przychód należny powstał z dniem 30.07.2003 r. oraz 12.09.2003 r.

W przypadku, gdyby jasno wynikało, że wskazane kwoty zostaną przekazane tytułem zaliczki, wówczas zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., wpłaty te nie stanowiłyby przychodu w terminie ich wymagalności, ale zwiększałyby przychody Spółki w momencie gdy czynsz dzierżawny jest wymagalny, tj. 10 dnia miesiąca za dany miesiąc dzierżawy, w równych częściach odpowiadających okresowi, za który wpłacono zaliczkę.

W związku z powyższym w Spółce będącej Wydzierżawiającym, przychód dla celów podatkowych powstaje z chwilą, gdy kwota z tytułu czynszu jest należna, tj. z aneksu do umowy dzierżawy wynika, że będzie to 30.07.2003 r. oraz 12.09.2003 r.

W świetle powyższych unormowań przychód należny w Spółce powstał w związku z podpisanym obustronnie aneksem do umowy dzierżawy z dniem 30 lipca 2003r . oraz 12 września 2003 r.