Orzeczenie nr US.VI/I-415-156-I/03


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: US.VI/I-415-156-I/03

Hasła tematyczne: rezygnacja, ekwiwalent pieniężny, kwatera, Agencja Mienia Wojskowego, wydatki mieszkaniowe, odliczenia od podatku

Kategoria:

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.10.2003 r. uprzejmie wyjaśnia.

Z informacji zawartych w Pana piśmie wynika, że jest Pan żołnierzem zawodowym, który posiadał stałą kwaterę służbową w garnizonie O. Kwaterę tą zdał Pan do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w 2001 r. w związku z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Za rezygnacje z kwatery służbowej przysługuje Panu ekwiwalent pieniężny, który zostanie wypłacony w bieżącym roku . Ponadto w latach 1999-2001 korzystał Pan z tzw. "dużej ulgi budowlanej".

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 49 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty wypłacone osobom wymienionym w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 86 poz. 433 z 1996 r. ze zm.) z tytułu : ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej.

Natomiast przepis art. 27a ust. 17 pkt 2 w/c ustawy w brzmieniu do 31 grudnia 2001 r. stanowi, że kwotę przysługujących odliczeń od podatku na cele mieszkaniowe określone w ust. 1 pkt 1 lit. "a"-"f" w/w art. 27 pomniejsza się o 20% kwoty ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego w zamian za rezygnację z kwatery osobom wymienionym w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W oparciu o przytoczone powyżej przepisy w przedmiotowej sprawie należy przyjąć, iż odliczenia od podatku 20% kwoty ekwiwalentu należało by dokonać w roku wypłaty ekwiwalentu (2003r.) przy składaniu zeznania rocznego, jeżeli przysługiwałoby jeszcze odliczenie od podatku w ramach w/w tzw. "dużej ulgi budowlanej", o której mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. "a-f" w/c ustawy.
Sama zaś kwota ekwiwalentu korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym, stosownie do postanowień c/w art. 21 ust. 1 pkt 49 lit. "a" ustawy, stąd nie jest wykazywana jako dochód (przychód) w rocznych zeznaniach podatkowych.