Dotyczy:
1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały,
2) czy poczynione zakupy przez Prezesa na rzecz Spółki należy traktować jako pożyczkę, jeśli tak


Autor: Urząd Skarbowy w Nysie

Sygnatura: PDI-423-6-03

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, kodeks spółek handlowych, podatek od towarów i usług, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z o.o. zawarte w piśmie z dnia 30 lipca 2003 r. (wpływ do US: 4 sierpnia 2003 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz pismem z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego:
1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały,
2) czy poczynione zakupy przez Prezesa na rzecz Spółki należy traktować jako pożyczkę, jeśli tak to jakie Spółka powinna dokonać poczynania,
3) czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych podatek naliczony VAT, w stosunku do którego Spółka utraciła prawo do obniżenia podatku należnego.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Ad 1)
W odpowiedzi na pytanie Spółki z o.o. dotyczące prawidłowości ewidencjonowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrot zaliczki dla właściciela za zakupione materiały, Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego informuje, iż nie jest organem właściwym do udzielenia wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, ponieważ zgodnie z art. 3, ust. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa nie dotyczą one zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Ad 2)
Natomiast z uwagi na to, że ewentualne zawarcie umowy cywilnoprawnej tj. umowy pożyczki rodzi skutki podatkowe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie wyjaśnia że:
? możliwe jest udzielenie zaliczki dla Prezesa Spółki, jeżeli Prezes Zarządu jest jednocześnie pracownikiem Spółki i związany jest umową o pracę z firmą, oraz
? możliwe jest zawarcie umowy cywilnoprawnej np. umowy pożyczki zarówno z Prezesem Spółki jak i pracownikiem Spółki.

W związku z powyższym, jeżeli Spółka z o.o. uznaje, że wniesiono do Spółki kapitał zakładowy pomimo braków formalnych w postaci sporządzenia raportu kasowego i zaewidencjonowania go w księgach w momencie zawiązania Spółki lub przed dokonaniem zakupów przez Prezesa, to wydatki poniesione na zakup materiałów realizowane są ze środków pieniężnych Spółki, zgodnie z art. 158 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), który określa, że przedmiot wkładu tj. kapitał zakładowy pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

Natomiast jeżeli Spółka uznaje, że kapitał zakładowy nie został wniesiony lub brakowało środków pieniężnych to możliwe było zawarcie umowy cywilnoprawnej np. umowy pożyczki z Prezesem Spółki.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa, że sama kwota udzielonej otrzymanej) pożyczki, jak również spłata tej pożyczki, jest neutralna podatkowo i nie wpływa ani na poziom przychodów zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani na poziom kosztów ich uzyskania zgodnie z art. 16, ust. 1 pkt 10 lit. a tej ustawy.

Zasada rozliczania odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca została uregulowana w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki na zakup materiałów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) może Spółkazaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami i są właściwie udokumentowane fakturami wystawionymi na Spółkę.

Ad 3)
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami ) do kosztów uzyskania przychodów zaliczany jest nie każdy VAT naliczony nie podlegający odliczeniu, a tylko ściśle określony, tj.
– nie podlegający odliczeniu w przypadkach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług,
– nie podlegający odliczeniu u podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług, lub u podatników którzy nabyli towary czy usługi w celu wytworzenia lub odsprzedaży towarów czy usług zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Ponadto na podstawie art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 3, 3d, 3e i 3g, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy wskazane w ust. 3, 3d, 3e,3g, nie później jednak niż w ciągu roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), w którym podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Po wyczerpaniu zasad określonych ww. art. 19 ust. 3b ustawy o podatku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym Spółka z o.o. może zaliczyć podatek od towarów i usług naliczony do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli termin odliczenia upłynął a Spółka nie skorzystała z obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji pierwotnej ani w deklaracji skorygowanej VAT.