Pytanie dotyczy możliwości zastosowania 7 % stawki w podatku VAT, dla robót budowlanych polegających na położeniu elewacji kamiennej na budynku biurowo-usługowo-mieszkalnym, gdy z dokumentacji technicznej wynika, że powierzchnia mieszkalna obejmuj


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Sygnatura: PUS-PP I 443/55/03/MN

Hasła tematyczne: budynek mieszkalny, stawki podatku, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

Kategoria:

Stosownie do zapisu art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 z 1993 r., poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem wg stawki 7 % podlega sprzedaż w okresie do 31 grudnia 2003 r. robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Niezależnie od powyższej regulacji, w załączniku nr 5 do ww. ustawy o VAT, wydanym na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, pod poz. 83 i pod poz. 86 pkt 1 znajduje się zapis, zgodnie z którym 7 % stawką opodatkowane są: budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130) – z wyłączeniem budynków stałego zamieszkania kościelnych i związków wyznaniowych. Przywołany załącznik nr 5 do ustawy o VAT w poz. 86 w punktach od 1 do 11, taksatywnie wymienia grupy budynków, co do których, przy wykonywanych na nich ww. robotach stosuje się stawkę 7 % podatku VAT.
Z przytoczonych przepisów wynika, że decydującym kryterium zastosowania stawki 7 % podatku VAT, do robót budowlano-montażowych, budowlanych, remontowych i konserwacyjnych, jest zaklasyfikowanie obiektu, na którym wykonywane są te roboty, do – wg klasyfikacji statystycznej – odpowiedniego symbolu PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych).
Zatem, by zastosować właściwą stawkę podatku VAT do wykonywanych robót polegających na położeniu elewacji kamiennej na budynku, o którym mowa w zapytaniu należy, ustalić właściwy symbol PKOB tego budynku.
Jeżeli podatnik ustali, że przedmiotowy budynek posiada symbol z Działu PKOB 11, bądź inny wymieniony w załączniku nr 5 (poz. 83 i poz. 86 pkt od 1 do 11) do ustawy o podatku VAT, wówczas będzie miał prawo do wymienionych w piśmie robót, zastosować stawkę 7 % podatku VAT.