Zapytanie Podatnika dotyczy zasad i okoliczności powodujących konieczność zwrotu wykorzystanej uprzednio, tzw. "dużej ulgi budowlanej".


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

Sygnatura: PDI/415-23/AŚ/03

Hasła tematyczne: ulga budowlana, darowizna, podatek dochodowy od osób fizycznych, rachunek oszczędnościowo-kredytowy, zakup mieszkania

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 sierpnia 2003 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, iż zasady i okoliczności powodujące konieczność zwrotu wykorzystanej uprzednio, tzw. "dużej ulgi budowlanej" określone zostały w art. 27 a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. Zgodnie bowiem z zapisem art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509) przepis powołanego powyżej art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie również do wymienionych w nim zdarzeń, powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r. Stosownie zatem do treści ww. art. 27a ust. 13 pkt 4 – jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku m.in. z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo- kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, wg zasad określonych w odrębnych przepisach, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności dolicza się odpowiednio kwoty odliczone z tego tytułu.

Celami systematycznego oszczędzania, stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) są cele służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, m.in. uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wycofanie oszczędności z rachunku oszczędnościowo- kredytowego nastąpiło w dniu 5 marca 2003 r., a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyli Państwo w dniu 29 maja 2003 r., tj. do końca roku kalendarzowego, w którym wycofane zostały środki zgromadzone w kasie mieszkaniowej, nie zachodzi zatem konieczność zwrotu wykorzystanej uprzednio "ulgi".
Natomiast przekazanie dzieciom zakupionego mieszkania pozostaje bez związku z nabytym prawem do "ulgi", zatem również nie spowoduje utraty tego prawa.