Zapytanie dotyczy odliczenia wydatków w związku z kształceniem w szkole wyższej dziecka, które zawarło związek małżeński


Autor: Urząd Skarbowy w Nysie

Sygnatura: PDA/415-7/03

Hasła tematyczne: odliczenia od podatku, podatek dochodowy od osób fizycznych, odpłatne kształcenie w szkole wyższej

Kategoria:

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 17.02.2003 r /uzupełnione w dniu 27.02.2003 r. / w sprawie interpretacji przepisów podatkowych – Urząd Skarbowy w Nysie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa /Dz. U. z 1997 r Nr 137, poz. 926 ze zm./ – wyjaśnia:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm./ można odliczyć od podatku wydatki poniesione na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych.
Stosownie do regulacji art. 27a ust. 11 prawo do odliczeń, przysługuje także podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się o ile osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów z wyjątkiem dochodów opodatkowanych w sposób ryczałtowy, dochodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku / w roku 2002 kwoty 2.727,00 zł/.

Z pisma skierowanego przez Panią do tut. Urzędu Skarbowego wynika, że syn kształcący się w szkole wyższej, który był na Pani utrzymaniu, w miesiącu kwietniu 2002 r. zawarł związek małżeński.

W związku z tym z dniem zawarcia związku małżeńskiego z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego syn nie jest już na Pani utrzymaniu a zatem zacytowane przepisy nie mogą być zastosowane w Pani sytuacji za cały 2002 rok.

Z zebranego materiału wynika, że może Pani dokonać odliczenia wydatków poniesionych za studia wyższe syna ale poniesione tylko do dnia zawarcia przez niego związku małżeńskiego.

W złożonym zapytaniu stwierdza Pani, że w dalszym ciągu ponosi Pani wydatki związane z utrzymaniem syna / w tym wydatki za studia/ jednak konieczność ich ponoszenia wynika z obowiązku rodziców względem dziecka / świadczenie alimentacyjne/, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie co wynika z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.