W sprawie obniżenia kwoty podatku należnego z duplikatu faktury


Autor: Urząd Skarbowy w Brzegu

Sygnatura: PP 443/IN/30/BT/2003

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, obniżenie podatku należnego, duplikat faktury

Kategoria:

Podstawę do obniżenia przez nabywcę kwot podatku należnego stanowi wyłącznie oryginał faktury lub faktury korygującej. Zgodnie z § 49 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Faktura wystawiona ponownie musi zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury powinien być wystawiony w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. W myśl § 48 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym, podstawę do obniżenia przez nabywcę kwoty podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego stanowią wyłącznie oryginały faktur lub faktur korygujących, albo ich duplikaty, o których mowa w § 49 rozporządzenia.

Od 26.03.2002 r. duplikaty faktur, zgodnie z § 48 ust. 7 w powiązaniu z ust. 4, 5, 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w przypadku, gdy:
1) sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
a) wystawionymi przez podmiot nie istniejący lub nie uprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,
b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii,
2) nabywca posiada fakturę lub fakturę korygującą nie potwierdzoną kopią u sprzedawcy,
3) wystawiono fakturę na sprzedaż nie objętą obowiązkiem podatkowym albo zwolnioną od podatku, w której wykazano kwotę podatku,
4) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż towarów lub usług,
5) wystawiono faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
a) stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane,
b) podające kwoty niezgodne ze stanem faktycznym,
c) potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego.
W przypadku określonym ww. pkt 1 lit. b) kwotę podatku należnego ustala się na podstawie dokumentu zawierającego wyższą kwotę podatku. Natomiast przepisu ww. pkt 2 nie stosuje się, gdy wystawca faktury lub faktury korygującej uwzględnił wykazaną w niej sprzedaż i podatek należny w deklaracji dla podatku od towarów i usług.