W sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy agencyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez obywatela Norwegii


Autor: Urząd Skarbowy w Nysie

Sygnatura: PD/415-36/03

Hasła tematyczne: umowa agencyjna, unikanie podwójnego opodatkowania, podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczka na podatek

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2003 r. /data wpływu 1.10.2003 r./ uzupełnione w dniu 22.10.2003 r. i 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy agencyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez obywatela Norwegii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ wyjaśnia:

Zgodnie z art.3 ust.2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm./ "osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylkood dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej".
Z przedłożonych przez Pana materiałów wynika, iż obywatel Norwegii będzie osiągał dochody w Polsce na podstawie umowy agencyjnej.
W myśl art. 758 § 1 Kodeksu cywilnego "przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się , w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu".
Ponieważ obywatel Norwegii nie prowadzi działalności gospodarczej więc nie może zawrzeć z Panem umowy agencyjnej.
W tej sytuacji wskazane są inne formy zatrudnienia /stosunek pracy, zlecenie …/Uzyskane dochody będą wówczas opodatkowane zgodnie z postanowieniami umowy podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r. między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Dz. U. Nr 27 z 1979 r. poz.157 ze zm., a w szczególności artykułu 15 – Praca najemna.
Zgodnie z ust. 1 "pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.
W rozumieniu Umowy określenia "Umawiające się Państwo" i "drugie umawiające się Państwo" oznaczają odpowiednio Polską Rzeczpospolitą Ludową lub Królestwa Norwegii.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę w przypadku zawarcia z obywatelem Norwegii umowy o pracę bądź innej pokrewnej i wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia. zobowiązany jest Pan do naliczenia, potrącenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.