Czy możliwe jest świadczenie usług o charakterze menadżerskim (członek zarządu osoby prawnej) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

Sygnatura: PB/415/107/03/PK

Hasła tematyczne: kontrakt menedżerski

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2003 r. dotyczące świadczenia usług menedżerskich uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., za pozarolniczą działalność gospodarczą na potrzeby przedmiotowej ustawy należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowny i ciagły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9 ustawy. Tak więc dla celów podatkowych dana działalność prowadzona przez podatnika może być uznana za działalność gospodarczą pod warunkiem, że uzyskane przychody nie stanowią jednego ze źródeł przychodów, o których mowa wyżej tj. np.: działalności wykonywanej osobiście. Jednocześnie ustawodawca unormował w art. 13 pkt 9 ustawy, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. W myśl pkt 7 ww. art. przychody otrzymywane na podstawie kontraktów menedżerskich przez osoby wchodzace w skład organów stanowiących osób prawnych są zaliczane również do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W związku z powyźszym zdaniem tut. organu podatkowego nie może Pan świadczyć usług o charakterze menedżerskim w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.