Jeżeli osoba niepełnosprawna, tj. pełnoletni syn osiągający własne dochody przebywał na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem (również osobą niepełnosprawną posiadającą własne dochody), kto może odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: I-2-4112/123/1806/04

Hasła tematyczne: rehabilitacja, rehabilitacja niepełnosprawnych, wydatki na rehabilitację, prawo do odliczenia, odliczenie od dochodu, opieka zdrowotna, opieka

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze .zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 14 stycznia 2004r tutejszy organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Warunkiem odliczenia tych wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową.
Za wydatki pononoszone na cele rehabilitacyjne uważa się między innymi wydatki poniesione na:

  • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
  • odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-wychowawczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniajace,
  • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do I grupy inwalidztwa,
  • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabiliatacyjno-usprawniajacym i leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych.

Wydatki takie podlegają odliczeniu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Kas Chorych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy (środków) lub zwróconą z jakichkolwiek innych środków. Warunkiem natomiast odliczenia w/w wydatków jest posiadanie dowodu ich poniesienia.

W związku z powyższym udzielając odpowiedzi na złożone przez Panią zapytanie informujemy, że potwierdzoną dowodem wpłaty i wynikającą z faktury opłatę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w części nie sfinansowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczącą zarówno osoby niepełnosprawnej jak i opiekuna może od swojego dochodu odliczyć syn.

Mimo posiadania stosownego orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności nie może odliczyć Pani od własnego dochodu za rok 2003 odpłatności za pobyt opiekuna ponieważ nie dysponuje dowodem poniesienia tych wydatków.