Czy podatnik świadczący usługi menadżerskie będzie mógł skorzystać z płacenia podatku według liniowej 19% stawki


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

Sygnatura: PD-1/415/154/03

Hasła tematyczne: forma opodatkowania

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 23.12.2003 r., działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje:

Zgodnie z przepisem art. 9 a ust. 2 i 3 oraz art. 30 c ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) – podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wg jednej liniowej stawki 19%. Przepis art. 5 a pkt 6 w/w ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje pozarolniczą działalność gospodarczą jako działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 w/w ustawy. Natomiast art. 13 pkt 9 w/w ustawy określa przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, jako przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Z dokumentów dostarczonych do tut. urzędu (z zaśw. o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z REGON i ze złożonego pisma) wynika, że prowadzi Pan usługi zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia dział. gosp. (usługi menedżerskie). Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami, przychody z Pańskich usług nie są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej lecz do działalności wykonywanej osobiście, a to m. in. powoduje, że jako menedżer nie może Pan skorzystać z płacenia podatku według liniowej 19% stawki.

Zatem niesłuszne jest Pana stanowisko dotyczące powyższej sprawy.