Czy małżonkowie mogą składać wspólne zeznanie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy jeden z nich zgłosił opodatkowanie i wybrał formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – (w danym roku podatkowym nie osiągną p


Autor: Urząd Skarbowy w Proszowicach

Sygnatura: PD-1/413/ORZ/1/108/04

Hasła tematyczne: opodatkowanie łączne małżonków

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa w sprawie wspólnego opodatkowania małżonków za 2003 r. informuje: małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osąganych przez nich dochodów zgodnie z przepisami art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w sytuacji gdy chociażby do jednego z mażonków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z 2000 r. ze zm.).

W świetle powyższego tut. Urząd stwierdza, iż stanowisko Pana w przedstawionym piśmie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.