zakres stosowania 0 % stawki podatku od towarów i usług do świadczenia usług nabywanych w części za środki finansowe z pomocy zagranicznej i w części z własnych środków finansowych


Autor: Urząd Skarbowy w Parczewie

Sygnatura: PP- 443-2/04

Hasła tematyczne: stawki podatku, pomoc zagraniczna

Kategoria:

Zgodnie z § 59 pkt. 1 rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) stawki podatku wymienione w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0 % dla towarów i usług, o których mowa w § 60-65a.

Zgodnie z § 62 ust. 1 obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do świadczenia usług nabywanych za środki finansowe z pomocy zagranicznej, o których mowa w § 15 ust. 3-5, jeżeli zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług, zarejestrowana przez Komitet Integracji Europejskiej. Powyższy przepis na podstawie § 62 ust. 1a od dnia 9 września 2003 r. stosuje się również do świadczenia usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt. 1, i w części z innych, własnych środków finansowych podatnika – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 158, poz. 1534).

Przepisów powyższych, na podstawie § 62 ust. 3 nie stosuje się, gdy umowa, na podstawie, której przekazano polskim podmiotom bezzwrotne środki przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, przewiduje możliwość sfinansowania podatku ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W związku z powyższym, gdy Strona realizuje budowę wodociągu wiejskiego wraz ze stacją wodociągową, która jest dotowana ze środków finansowanych z pomocy zagranicznej w ramach programu PHARE, przy czym pisemna umowa o świadczenie tych usług jest zarejestrowana w Komitecie Integracji Europejskiej i umowa, o której mowa w § 15 ust. 3 pkt. 1 nie przewiduje możliwości sfinansowania podatku ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w części zaś ze środków własnych budżetu miasta, wówczas stawka podatku od towarów i usług do świadczenia tych usług wynosi 0 % na podstawie § 62 ust. 1 i ust. 1a ww. rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 – z późn. zm.).