Z uwagi na błędnie określony w fakturach symbol PKW i U podatnik wystawił faktury korygujące. Błąd ten nie powodował zmiany stawki opodatkowania podatkiem VAT. Czy otrzymane faktury korygujące można traktować jako noty korygujące? Czy istnieje


Autor: Urząd Skarbowy w Zamościu

Sygnatura: POIV/443-3/04

Hasła tematyczne: nota korygująca, faktura korygująca

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r. znak L.dz. 21/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję:
Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.).
Zapis § 35 ust. 7 w/w rozporządzenia stanowi, iż w przypadku sprzedaży w kraju towarów lub usług objętych stawką niższą niż podstawowa, podatnik jest zobowiązany umieścić na fakturze VAT dokumentującej tą sprzedaż symbol towaru (usługi), określony na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu.
Zgodnie z § 42 ust. 1 cyt. rozporządzenia w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury wystawia się fakturę korygującą.
Jednocześnie stosownie do zapisu § 43 ust. 1 w/w rozporządzenia w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.
Nota korygująca nie może być wystawiona w przypadku pomyłek stwierdzonych w pozycjach faktury określonych w § 35 ust. 1 pkt 5 -12 w/w rozporządzenia dotyczących:
-jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług,
-ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
-wartości sprzedanych towarów lub wykonanych usług bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
– stawek podatku,-sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatkowe i zwolnionych od podatku,
-kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług) z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatkowych,
-wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto) z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatkowych lub zwolnionych od podatku,
-kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.
Toteż w sytuacji, gdy sprzedawca towaru dokonał korekty nieprawidłowo określonego symbolu statystycznego w drodze wystawienia faktur korygujących brak jest podstaw do wystawienia przez nabywcę ponownie w tej samej sprawie not korygujących, czy też traktowania otrzymanych faktur korygujących jako noty korygujące.
W przypadku dokonywania dalszej odsprzedaży towarów ze wskazaniem na fakturach niewłaściwego symbolu statystycznego możliwe jest sprostowanie zaistniałej pomyłki poprzez wystawienie faktur korygujących przez sprzedawcę lub not korygujących przez kupującego.