Orzeczenie nr US.I/423-33/03


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: US.I/423-33/03

Hasła tematyczne: sprzedaż, energia elektryczna, rachunki, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 22.10.2003 r. (data wpływu 24.10.2003 r.) w sprawie wystawiania rachunków przez podatnika zwolnionego z podatku VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 268), zarejestrowani podatnicy, posiadający numer identyfikacji podatkowej lub posługujący się numerem tymczasowym, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT" , z wyjątkiem podatników:

  1. korzystających ze zwolnień określonych w art. 14 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.),
  2. wykonujących wyłącznie czynności wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy lub czynności zwolnione określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 wyżej powołanej ustawy.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i wykonujący czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.) lub korzystający ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 14 wyżej powołanej ustawy, stosownie do art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) są obowiązani na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Jednocześnie informuje się, iż sprzedaż energii elektrycznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki określonej w art. 18 ust. 1 wyżej cyt. ustawy. Oznacza to, że tylko w przypadku gdy Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1, 5 lub 6 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług – sprzedaż energii nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

Jednakże zwraca się uwagę na art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi m.in., że w przypadku gdy u podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 wartość sprzedaży towarów i usług (zarówno zwolnionych z VAT jak i podlegających opodatkowaniu) przekroczy kwotę 10.000 EURO – zwolnienie traci moc a opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nadwyżka ponad tę kwotę.