Czy od dnia 01.01.2004r. ekwiwalent pieniężny wypłacany przez pracodawcę pracownikowi za używanie do celów służbowych samochodu stanowiącego własność pracownika jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 us


Autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

Sygnatura: II/423-1/04

Hasła tematyczne: pracownik, zwolnienie, ekwiwalent pieniężny, samochód prywatny

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r. informuje:

  • z dniem 01.01.2004r. uchylony został pkt 22 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) na podstawie, którego wolne od podatku były kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy.

Tak więc od dnia 01.01.2004r. wypłacona kwota ryczałtu stanowić będzie dla pracownika świadczenie opodatkowane.

Reprezentowane przez Spółkę stanowisko, że ryczałty dalej mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który dotyczy ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych pracownikom za wykorzystywane do celów pracodawcy narzędzia , sprzęt i materiały nie znajduje podstaw w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do zwolnienia od podatku ryczałtów z tytułu jazd lokalnych.

Natomiast nadal pozostają wolne od podatku kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów używania dla potrzeb pracodawcy pojazdów samochodowych w celu odbycia podróży służbowej.

W tym przypadku podstawę zwolnienia od podatku stanowi art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy, który zwalnia od podatku diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (rozporządzenia z dnia 19.12.2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1990 i poz. 1991).

Przychód otrzymany przez pracownika z tytyłu wypłaconego ryczałtu samochodowego należy traktować jako przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)