Czy usługi menedżerskie i marketingowe wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz jednego podmiotu (spółki z o.o.) należy zakwalifikować do przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, o ktorych mowa


Autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

Sygnatura: I-1/415/2/04

Hasła tematyczne: usługi marketingowe, usługi, przychody ewidencjonowane, usługi menedżerskie, działalność wykonywana osobiście, uzyskanie przychodów

Kategoria:

W odpowiedzi na Pana pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. – za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Treść znowelizowanego art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że świadczenie przez menedżera usług na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie jest uznawane za pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz za działalność wykonywaną osobiście.

Z Pana pisma wynika, iż przedmiotem umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest świadczenie usług menedżerskich i marketingowych na rzecz Spółki z o.o., z którą zawarł Pan umowę oraz, że za wykonane zadania określone w umowie, otrzymuje Pan stałe wynagrodzenie.

Powyższe zatem wskazuje, że przychody za wykonane usługi są przychodami uzyskanymi na podstawie umowy o podobnym charakterze do umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i należy je zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r.

Jeżeli w przedstawionym piśmie stan faktyczny będzie zgodny ze stanem rzeczywistym to Naczelnik Urzędu stwierdza, że stanowisko zawarte w niniejszym piśmie jest prawidłowe.