W sprawie potwierdzenia odbioru faktury korygującej VAT


Autor: Urząd Skarbowy w Brzegu

Sygnatura: PP 443/IN/46/BT/2003

Hasła tematyczne: faktura VAT, faktura korygująca, podatek od towarów i usług, refakturowanie

Kategoria:

"Refakturowanie" usług oznacza "fakturowanie" usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Podatnik wykonujący usługę przy pomocy osoby trzeciej ma obowiązek jej refakturowania. Dokumentem potwierdzającym dokonanie takiego postępowania jest umowa zawarta między kontrahentami.Opodatkowaniu podlega wykonanie usługi na podstawie czynności wymienionej w art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11/93, poz. 50 ze zm.) nawet wtedy, gdy "fizycznie" dokonuje tego osoba trzecia.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) a w szczególności § 41 ust. 4 wymagają od sprzedawcy, by ten posiadał potwierdzenie odbioru wystawionej przez siebie faktury korygującej dokonane przez nabywcę. Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie dotyczy eksportu towarów i usług oraz przypadków określonych w § 36 ust. 2 pkt 3, tzn. korekt faktur dokumentujących sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 105 i poz. 125128 załącznika nr 3 do ustawy (usługi w zakresie rozprowadzania wody, usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania i likwidacji ścieków, usługi w zakresie opróżniania szamb – z wyłączeniem usług szaletów publicznych, usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów, usługi oczyszczania dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu).
W pozostałych przypadkach wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej, sprzedawca jest bezwzględnie obowiązany do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W przypadku tym nie znajduje zastosowania § 35 ust. 8 cytowanego rozporządzenia, zgodnie z którym nabywca może wystawić sprzedawcy upoważnienie do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a ten musi potwierdzić ten fakt i zawiadomić o tym sprzedawcę. Potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów i usług może być dokonane w dowolnej formie. Może być to zwrotne potwierdzenie odbioru wysłane pocztą, w formie listu poleconego, przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może być to pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania takiej faktury korygującej.