Czy jako opiekunowi prawnemu, mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (będącą inwalidą I grupy ze względu na głęboki niedorozwój umysłowy) i posiadającą również wrodzoną zaćmę, przysługuje mi odliczenie od dochodu wydatku dotyczą


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Sygnatura: U.S.I/1.415-374/04

Hasła tematyczne: cele rehabilitacyjne, rehabilitacja niepełnosprawnych, niepełnosprawni, odliczenie od dochodu

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 16 stycznia 2003 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 3 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

W myśl art. 26 ust. 7e w/w ustawy przepisy art. 7a – 7d stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne:

 • małżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice małżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • zięciowie i synowie

 • – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Warunkiem dokonania odliczenia jest posiadanie przez osobę , której dotyczy wydatek, orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.

Ze złożonego pisma wynika, że córka Pani ma wrodzoną wadę wzroku i jest niedowidząca.

W związku z powyższym, jeżeli spełnia Pani powyższe warunki, to może Pani skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne w związku z zakupem okularów dla niepełnosprawnej córki.