1. Czy czynności wykonywane przez Partnera w ramach Umowy Rachunku Bieżącego zakwalifikowane jako "usługi pośrednictwa finansowego gdzie indziej nie sklasyfikowane" podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyz


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

Sygnatura: PP/443-35/GW/03

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), podatkowa grupa kapitałowa, pośrednictwo finansowe

Kategoria:

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 13 października 2003 r. dotyczący udzielenia wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza co następuje:

Z treści pisma złożonego przez Spółkę wynika, iż zawarła ona Umowę Rachunku Bieżącego z Partnerem – spółką działająca na prawie belgijskim, która posiada wymagane przez prawo właściwe dla jej siedziby uprawnienia do świadczenia usług polegających, między innymi, na otwieraniu oraz prowadzeniu oprocentowanych rachunków bieżących z prawem do oferowania linii debetowych w ciężar powyższych rachunków na rzecz spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. Umowa Rachunku Bieżącego o identycznej treści, jak opisana powyżej została zawarta przez Partnera także z innym podmiotem gospodarczym (identycznych w stosunku do czynności dokonywanych przez Spółkę). Z punktu widzenia klasyfikacji statystycznej PKWiU udzielonej temu podmiotowi przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, wymienione w piśmie usługi polegające między innymi na otwieraniu i utrzymywaniu Rachunku Bieżącego na rzecz Spółki, gromadzeniu na rachunku depozytów, udzielaniu Spółce możliwości zadłużenia w ciężar rachunku, świadczenia innych usług finansowych mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 65.23.10.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane". Wynika stąd, że jedynym podmiotem wykonującym usługi, na podstawie Umowy Rachunku Bieżącego jest Partner, zaś czynności wykonywane przez Spółkę polegające między innymi na korzystaniu z rachunku bankowego prowadzonego przez Partnera, w tym deponowaniu na nim środków pieniężnych, nie są usługami w rozumieniu klasyfikacji statystycznej, a co za tym idzie, także w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W związku z zaistniałą sytuacją Spółka zwróciła się z zapytaniem czy:
1. czynności wykonywane przez Partnera w ramach Umowy Rachunku Bieżącego zakwalifikowane jako "usługi pośrednictwa finansowego gdzie indziej nie sklasyfikowane" podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czy też nie jako czynności wykonywane poza terytorium rzeczpospolitej Polskiej?
2. czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy Rachunku Bieżącego podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czy też nie jako, że nie zostały zakwalifikowane jako usługi, wedle klasyfikacji dokonanej przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi?
3. jeśli w odpowiedzi na pytanie zamieszczone w pkt 2 urząd stwierdzi, iż czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy Rachunku Bieżącego nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym – jako, że nie zostały zakwalifikowane jako usługi, to czy utrata prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi czynnościami, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, a art. 20 ustawy nie ma zastosowania do Spółki w zakresie tych czynności jako, że są one wyłączone spod przepisów ustawy, a nie zwolnione od podatku?
4. czy Umowa Rachunku Bieżącego podlega podatkowi od czynności cywilno prawnych, czy też nie – jako umowa nie wymieniona w zamkniętym katalogu umów podlegających temu podatkowi, zamieszczonym w art. 1 ust. 1 ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Wobec przedstawionego stanu faktycznego należy tut. organ podatkowy wyjaśnia jak niżej: Przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) wskazuje na zasadę terytorialności opodatkowania. W myśl postanowień tego przepisu opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem jeżeli usługi o których mowa wyżej są świadczone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wówczas nie podlega to opodatkowaniu.

Natomiast co do charakteru stosunku zobowiązaniowego jaki łączy Spółkę z wyżej wymienionym belgijskim podmiotem należy wyjść z zasady charakterystyki tego stosunku w świetle definicji określonej w art. 4 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zgodnie z regulacją zawartą w wyżej wymienionym przepisie przez usługi rozumie się:
– usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
– roboty budowlano-montażowe,
– sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
– udzielanie licencji lub upoważnienia do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej.

Zatem jeżeli czynności wykonywane przez Spółkę w ramach zawartej Umowy Rachunku Bieżącego są (jak wskazuje Spółka w złożonym piśmie) tymi samymi czynnościami, które były przedmiotem opinii udzielonej przez Ośrodek Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi opisanemu we wniosku podmiotowi, zgodnie z którą to opinią nie stanowią usługi, wówczas nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług.

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. W przepisie tym została określona więc jednoznacznie istota podatku od towarów i usług jako ogólnego podatku obrotowego opartego na mechanizmie "opodatkowanie-odliczanie", który znajduje pełne zastosowanie w zakresie odliczania jedynie w przypadku gdy nabycie towarów lub usług związane jest ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast dyspozycja zawarta w art. 20 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest przepisem, który dotyczy innej kwestii, tj. wskazuje on jedynie sposób obliczenia kwot podlegających odliczeniu w przypadku jednoczesnego prowadzenia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. W przedstawionej przez Spółkę sytuacji nie występują okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a zatem i sam ten przepis ten nie ma zastosowania.

Odnosząc się do pytania Spółki w zakresie opodatkowania Umowy Rachunku Bieżącego podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, iż zamknięty katalog czynności obciążonych podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyklucza jakąkolwiek możliwośćopodatkowania umów nie znajdujących swojego dokładnego odpowiednika wśród tych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), nawet gdyby faktycznie łączyły one w sobie pewne elementy kilku umów nazwanych – podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Użyty w treści tego artykułu wyraz "następujące" wskazuje., iż podatkowi podlegają tylko te czynności, które zostały w nim wymienione. Nie było natomiast zamiarem ustawodawcy objęcie podatkiem innych czynności, nawet jeśli wywołują podobne skutki ekonomiczne. Wobec powyższego umowa rachunku bieżącego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.