Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału mają


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: I USBI-2/415-581/2004

Hasła tematyczne: świadczenie nieodpłatne, aport, likwidacja działalności, przychody z innych źródeł, spółka jawna, forma prawna, dochody wolne od podatku, szczególne zasady ustalania dochodu

Kategoria:

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Ad.1.
Na podstawie art.9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a) oraz dochodów,od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie zaś do ust. 2 powołanego wyżej artykułu dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 – 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. W przedstawionym w piśmie stanie faktycznym, stosownie do art. 20 ust. 1 w/w ustawy, u wspólników spółki jawnej powstanie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w dacie podziału majątku spółki jawnej, będący konsekwencją rozwiązania spółki jawnej w następstwie podjęcia przez wspólników uchwały o zakończeniu działalności spółki jawnej z dniem 31.12.2003 r. Wolą wspólników podział ten nastąpi poprzez przydzielenie wspólnikom spółki jawnej udziałów w spółce z o.o. W tej też dacie, tj. dacie dokonania podziału majątku spółki jawnej, powstanie po stronie wspólników przychód.Przychód ten należy pomniejszyć o koszty jego uzyskania, ustalone zgodnie z zasadą określoną w art. 22 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści powołanego przepisu kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W opisanym stanie faktycznym koszty uzyskania przychodów stanowić będzie suma wartości wniesionych przez wspólników do spółki jawnej wkładów w postaci pieniężnej i rzeczowej, jak również wypracowanego przez spółkę zysku za lata poprzednie (z wyjątkiem zysku za rok 2003) – o ile zysk ten nie został wcześniej podzielony i wypłacony wspólnikom. Ustalony w ten sposób dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg ogólnych zasad na podstawie art. 45 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ad.2.
Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 50 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce w części stanowiącej koszt nabycia, a jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny – do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny. Z treści informacji przedstawionych w piśmie wynika, że majątkiem spółki jawnej po wniesieniu aportu będą jedynie prawa majątkowe w postaci udziałów w spółce z o.o., zatem podział majątku pomiędzy wspólników nastąpi poprzez przydzielenie wspólnikom udziałów w spółce. Ponieważ, jak wskazano w piśmie, przedmiotem wkładu wspólników były środki pieniężne oraz rzeczowe – sytuacja, w której podział majątku spółki następuje poprzez przydzielenie wspólnikom udziałów w spółce z o.o. nie wypełnia przesłanek określonych w cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. a ustawy, a zatem przepis ten nie ma zastosowania w sprawie.
Ad.3.
Przedstawiony w piśmie stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie, którego nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy. W konsekwencji powyższego nie istnieje obowiązek ustalania dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez wspólników w formie spółki jawnej. Podatnicy mają jednak obowiązek zawiadomienia organy podatkowego o likwidacji działalności gospodarczej.
Ad.4.
W skład przedsiębiorstwa, zdefiniowanego w art. 551 kc nie wchodzą zobowiązania, przedmiotem aportu mogą być zatem wyłącznie składniki majątkowe i niemajątkowe (aktywa), a nie obciążenia związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Natomiast zgodnie z art. 554 kc nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zatem przeniesienie zobowiązań w drodze umowy zawartej pomiędzy dotychczasowym dłużnikiem (spółką jawną), a nabywcą przedsiębiorstwa (spółką z o.o.), dokonane za zgodą wierzyciela, nie zwalnia dotychczasowego dłużnika z zobowiązania solidarnego. Dokonanie natomiast przez nabywcę przedsiębiorstwa (spółkę z o.o.) zapłaty zobowiązań, związanych z działalnością tego przedsiębiorstwa powoduje, że po stronie byłych wspólników spółki jawnej powstaje nieodpłatne świadczenie w postaci przysporzenia majątkowego – wspólnicy wskutek zapłaty zobowiązania przez nabywcę (spółkę z o.o.) i związanego z tym wygaśnięcia zobowiązania zostali uwolnieni od obowiązku zapłaty przedmiotowego zobowiązania. Uzyskane w ten sposób nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 – 2b).
Ad.5.
Odnośnie zapytania dotyczącego terminu rozpoczęcia amortyzacji składników majątkowych wniesionych aportem do spółki z o.o. wyjaśniamy, iż organem podatkowym właściwym do udzielenie odpowiedzi w tym zakresie jest Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki z o.o.