Dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług na roboty budowlane w budynku klasyfikowanym w grupowaniu PKOB grupa 126 klasa 1264 "Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej"


Autor: Urząd Skarbowy w Wieluniu

Sygnatura: III-443/1/04

Hasła tematyczne: usługi budowlane, stawki podatku, usługi budowlano-montażowe, podatek od towarów i usług

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2004 roku (data wpływu 15.01.2004 roku), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% dla materiałów i usług (robót) budowlanych określonych w załączniku numer 4 do rozporządzenia. Stawka wynikająca z rozporządzenia obowiązuje od 01.01.2004 roku – na podstawie zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2003 roku Nr 224, poz. 2229.

Zgodnie z w/w załącznikiem numer 4 – LISTA MATERIAŁÓW I USŁUG (ROBÓT) BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH OBNIŻA SIĘ STAWKĘ PODATKU DO WYSOKOŚCI 7% – w pozycji 86 pkt 8 wymienione zostały "Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej PKOB ex 1264 – z wyjątkiem klinik weterynaryjnych i stacji unasienniania".

Na podstawie przedstawionej klasyfikacji wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z dnia 30.12.2003 roku numer OISK-5672/OB-31/10-9086/03 wynika, że budynek o którym mowa w zapytaniu należy klasyfikować w grupowaniu PKOB grupa 126 klasa 1264 "Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" – zatem winna być zastosowana stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7%.