Sposób odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych po uzyskaniu statusu zakładu pracy chronionej


Autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

Sygnatura: PD II 413/485/03

Hasła tematyczne: zakład pracy chronionej

Kategoria:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi Pani firmę – zakład stolarski – który uzyskał (29 września 2003 r.) status zakładu pracy chronionej. Zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) płatnicy, będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułów określonych w art. 12 cyt. ustawy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez tych płatników przekazują: w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Decydujące znaczenie ma data wypłaty wynagrodzenia (postawienia do dyspozycji wynagrodzenia), a nie data zadeklarowania zaliczki. Jeżeli podatnik w momencie wypłaty wynagrodzeń posiadał status zakładu pracy chronionej to powinien kwotę pobranych zaliczek przekazać: w 10% na PFRON i 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.