Czy podatnik ma prawo do zwrotu różnicy podatku z tytułu zakupu samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu wózka inwalidzkiego


Autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

Sygnatura: PP 443-210/234/03

Hasła tematyczne: samochód ciężarowy, homologacja, odliczenie podatku od towarów i usług

Kategoria:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usługoraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, z wyjątkiem przypadków gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika.
Ponadto w § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) postanowiono, że podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku, o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów.
Z powyższych uregulowań wynika, że obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego można dokonać o podatek naliczony związany z nabyciem samochodu, który spełnia – za wyjątkiem przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w leasing stanowi przedmiot działalności gospodarczej podatnika – łącznie następujące warunki:

    – jest samochodem innym niż osobowy,
    – dopuszczalna jego ładowność przekracza 500 kg,
    – powyższe dwa warunki wynikają z homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów.

Zgodnie bowiem z art. 56 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11 poz. 41 ze zm.) pojazdy samochodowe dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą mieć świadectwo homologacji. Jest to warunek niezbędny dla celów rejestracji tych pojazdów.
Brak którejkolwiek z ww. przesłanek uniemożliwia dokonanie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu.
Natomiast w przypadku zakupu samochodu ciężarowego, który następnie zostanie przystosowany do przewozu wózka inwalidzkiego, zgodnie z art. 19 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie na podstawie ust. 2 powołanego artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2.
W kwestii zwrotu bezpośredniego z tytułu zakupu środka trwałego organ podatkowy informuje, iżzgodnie z art. 21 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, podatnikom dokonującym sprzedaży towarówopodatkowanych wyłącznie stawką 22 %, u których podatek naliczony jest wyższy od podatku należnego, przysługuje zwrot różnicy podatku z urzędu skarbowego w kwocie nie wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które na podstawie odrębnych przepisów zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania : maszyny, urządzenia i środki transportu – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23 a pkt 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zwrot róźnicy podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o VAT, następuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika zgodnie z art. 21 ust. 6 tej ustawy.
Z kolei pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych podlegających amortyzacji z PFRON lub dotacji budżetowych, wykorzystywanych następnie do czynności opodatkowanych nie powoduje u podatnika (nabywającego te towary) utraty prawa określonego w art. 20 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną.