Orzeczenie nr PD2/415-40/03


Autor: Urząd Skarbowy w Elblągu

Sygnatura: PD2/415-40/03

Hasła tematyczne: przychody ewidencjonowane, działalność gospodarcza, stawki podatku, usługi budowlane

Kategoria:

Pismem z dnia 30.10.2003 r. (data wpływu 31.10.2003 r.) uzupełnionym w dniu 31.12.2003 r. Pan Leszek T. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie.

Pan L. T. od dnia 14.02.2003 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych sklasyfikowaną według PKD 45.43.A – posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik wyżej wymienioną działalność gospodarczą prowadzi na terenie Szwecji, gdzie występuje jako samodzielny przedsiębiorca. Powyższe usługi Pan L. T. wykonuje z własnego materiału, używając własnych narzędzi. Od uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie jest potrącana zaliczka na podatek dochodowy na podstawie prawa podatkowego obowiązującego w Szwecji. Ponadto Pan L. T. składki na ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaca w Polsce.

W związku z powyższym Podatnik prosi o udzielenie informacji czy uzyskane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Szwecji w wyżej wymienionym zakresie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki ryczałtu 5,5%.
Zdaniem Strony osiągnięte przychody z tytułu świadczenia wyżej wymienionych usług podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki ryczałtu 5,5%.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997r. (Dz. U. Nr 128, poz. 829 z późniejszymi zmianami) usługi świadczone przez Pana L. T. mieszczą się w sekcji F "Budownictwo". Sekcja ta obejmuje działalność polegającą na wznoszeniu budynków i budowli począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres robót ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), wykonanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robot montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, prowadzonych w wykonawstwie bezpośrednim i podwykonawstwie. We wszystkich kategoriach tej sekcji zawarte są odpowiednio prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem, modernizacją, konserwacją i użytkowaniem stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z definicjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) do robót budowlanych należy zaliczyć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, natomiast przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami) w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) określa, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z tytułu wykonania robót budowlanych wynosi 5,5%.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego oraz przedstawionego stanu faktycznego przychody osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Szwecji podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki ryczałtu 5,5%.