• Ze stanu faktycznego, przedstawionego przez Panią ww. piśmie oraz dokumentów dołączonych do tegoż pisma wynika, iż jest Pani właścicielem lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej a/b.
  • Prowadzi Pani działalność go


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Sygnatura: V/II-2/077-12/MF/04

Hasła tematyczne: administracja zespolona, adres, organ administracji rządowej, centralny organ administracji rządowej, administracja rządowa, abonament radiowo-telewizyjny, administracja, abonament, adnotacja, adaptacja

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 09 października 2002r. w sprawie interpretacji art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 09 września 2002r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Izba Skarbowa w Łodzi informuje.Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 sierpnia 2002r. wynika, że nie może ona korzystać z przedmiotowego zwolnienia z PCC. Nieruchomość

  • Do zastosowania powyższego zwolnienia konieczne jest ustalenie czy w chwili sprzedaży dana nieruchomość spełniała kryteria do opodatkowania podatkiem rolnym, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.).
  • Definicja gospodarstwa rolnego, wynikająca z ww. ustawy, nie uzależnia zakwalifikowania danej nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym jedynie od powierzchni przekraczającej 1 ha. W art. 2 ust. 1 wymienione są np. rodzaje gruntów nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (m.in. zajęte na prowadzenie innej niż rolnicza działalności gospodarczej).
  • Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 sierpnia 2002r. wynika, że nie może ona korzystać z przedmiotowego zwolnienia z PCC. Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,95 ha była bowiem współwłasnością 4 osób (art. 1 ust. 3 ustawy z 15.11.1984r.). W przypadku umowy z dnia 11 grudnia 2001 r. – do zastosowania zwolnienia z PCC konieczne jest potwierdzenie czy w chwili jej zawarcia sprzedawana nieruchomość spełniała w całości kryteria do opodatkowania podatkiem rolnym.

Podobne postępowanie należy przeprowadzać przy rozpatrywaniu każdego wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Zwolniona z PCC umowa sprzedaży musi dotyczyć nieruchomości stanowiącej w dniu sprzedaży gospodarstwo rolne w rozumieniu ww. ustawy lub utworzyć z nieruchomością nabywcy takie gospodarstwo, lub też wejść w skład gospodarstwa rolnego nabywcy. Ustawa z dnia 09 września 2000r. nie uzależnia natomiast zastosowania przedmiotowego zwolnienia od dalszego prowadzenia na nabywanej nieruchomości działalności rolniczej.