W związku z decyzją Urzędu Skarbowego w sprawie uznania mnie za podatnika VAT oraz naliczeniem stosownego podatku z tytułu wynajmowania osobom trzecim lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, zwracam się z prośbą o udzielenie wiążącej


Autor: Urząd Skarbowy w Starachowicach

Sygnatura: PP/443-17/03

Hasła tematyczne: wynajem, lokale

Kategoria:

Na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2003 r. (sprecyzowane pismem z dnia 24.06.2003 r.) Urząd Skarbowy w Starachowicach w uzupełnieniu pisma z dnia 04.07.2003 r. informuje, że:

ad 1) na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet, jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej. Natomiast zgodnie z przepisem art. 14 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2002 r. podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego może wybrać zwolnienie od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4. Podatnik ten, przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży, obowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze zwolnienia. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 7 w/w ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży towarów w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4, zwolnienie określone w ust. 6 traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z dniem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 5, są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2, złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. W związku z powyższym na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30.09.2002 r. podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług wynajmu lokalu użytkowego w ciągu roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4 ustawy o VAT pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze zwolnienia przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży. W takim przypadku podatnik nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w przepisie art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Jednakże w przypadku, gdy podatnik nie złożył pisemnego oświadczenia o wyborze zwolnienia przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w przepisie art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Uwzględniając powyższe, wynajmując lokal tylko jednemu najemcy i nie przekraczając kwoty wolnej od podatku VAT miał Pan obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.

ad 2) zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną po spełnieniu warunków i w terminach określonych przepisami prawa podatkowego, a w szczególności przepisami art. 19 i 25 ustawy o VAT i § 48 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Warunki powyższe dotyczą także odliczeń podatku naliczonego z tytułu kupna np. samochodu ciężarowego.

ad 3) zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 1a – 1g. Jednakże zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku podatników zwolnionych podmiotowo od podatku VAT na podstawie art. 14 oraz podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 47 obowiązek taki nie występuje.

ad 4) zgodnie z przepisem art. 14 ust. 7a ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie trzech lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 1. W przypadku podatników zwolnionych podmiotowo od podatku VAT na podstawie w/w przepisów, podatnik po zaprzestaniu działalności podejmując inną działalność gospodarczą, czy też ponownie po przerwie wynajmując lokal również będzie zwolniony od podatku VAT, jeżeli wartość sprzedaży towarów nie przekroczy limitów (kwoty 10.000 EURO) określonych w przepisach art. 14 ust. 1, 4 i 6 ustawy o VAT uprawniających do podmiotowego zwolnienia od podatku VAT. Zwolnień, o których mowa w art. 14 ust. 1, 4 i 6 nie stosuje się do podatników określonych w art. 5 ust. 2, do importu towarów i usług oraz podatników:
1) sprzedających:
a) wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
b) wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku nr 6, poz. 2a, 8, 9, 11 i 17,
2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a także usługi jubilerskie.

ad 5) Pana żona prowadząc działalność gospodarczą, i nie będąc podatnikiem VAT może wynajmować lokal będący przedmiotem współwłasności małżeńskiej, bowiem ani przepisy ustawy o VAT ani przepisy ustawy – Prawo działalności gospodarczej tego nie zabraniają.