Czy przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2003, którego termin rozliczenia upływa 30.04.2004 r., można dokonać zmniejszenia podatku o kwotę wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku za rok p


Autor: Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli

Sygnatura: U.S.I-415/2/04

Hasła tematyczne: cele statutowe, odliczenia od podatku, cele społecznie użyteczne, działalność dobroczynna, organizacje społeczne, cel darowizny

Kategoria:

Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 – 4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmniejszenie podatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 1% podatku za rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 27 i pomniejszonego zgodnie z art. 27a, 27b i 27c, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 6 ust. 2 i 4. Zmniejszenie o którym mowa wyżej, nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Zmniejszenie podatku stosuje się, jeżeli:

  1. wpłata została dokonana w terminie od 1 stycznia 2004 r. do dnia złożenia zeznania za 2003r., nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2004 r., czyli do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania,
  2. wpłata została udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata,
  3. dokonane wpłaty nie zostały odliczone od dochodu, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy oraz od przychodu (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Analizując przedstawioną przez Pana sytuację w świetle wyżej powołanych przepisów, słuszne jest Pana stanowisko, iż przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2003 można dokonać zmniejszenia podatku o kwotę wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku za rok podatkowy po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.