Czy wydatek poniesiony na sporządzenie przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego w celu uzyskania kredytu mieści się w katalogu wydatków, o które można pomniejszyć podatek dochodowy od osób fizycznych określonym w Rozp. Min. Gosp. Przest. i Bud. z


Autor: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

Sygnatura: PDII/415-127/2003

Hasła tematyczne: operat szacunkowy

Kategoria:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego- budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie zaś do art. 27a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie z tym, że wydatki na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – na podstawie dowodu tej wpłaty.

Z kolei katalog wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, zawarty jest w wykazie wydatków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788) w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, nie przewiduje on wydatku związanego z operatem szacunkowym – nieruchomości przez rzeczoznawcę w celu uzyskania kredytu.

Jak z przedmiotowej sprawy wynika, poniosła Pani wydatek związany ze sporządzeniem wyceny szacunkowej nieruchomości dla potrzeb uzyskania kredytu na remont – przystosowanie części budynku do celów mieszkalnych. Biorąc pod uwagę przytoczony stan prawny i faktyczny, należy stwierdzić, że brak jest podstaw prawnych do dokonania odliczenia od podatku 19% wydatków poniesionych w 2003 r. za usługę rzeczoznawcy dotyczącej wyceny nieruchomości w celu uzyskania kredytu na remont budynku mieszkalnego.