Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedzibą mojej działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania. Przedmiotem działalności są usługi agencyjne na rzecz niemieckiej firmy. Działalność wymaga częstych


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

Sygnatura: I-A-1/415-4/B.Sz./04

Hasła tematyczne: abonament, działalność pozarolnicza, opłata abonamentowa, ustalanie kosztów, opłata, księgowanie kosztów, usługi

Kategoria:

W związku ze złożonym dnia 15 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości ponoszonych wydatków związanych z comiesięczną opłatą abonamentu, w związku z zainstalowaniem łącza pozwalającego na stały dostęp do internetu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy. Użyty w tym przepisie zwrot "w celu" oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu bądź na funkcjonowanie źródła przychodu.

Jeżeli zatem wyjaśnienia Pana są zgodne ze stanem faktycznym, to wówczas koszt, z tytułu comiesięcznej opłaty abonamentu będzie stanowił zdaniem tut. urzędu – koszt uzyskania przychodu.

Stosownie do § 12 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 15 grudnia 2000r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.) – podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: m.in. inne dowody wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem (…). Za dowody księgowe uważa się również: inne dowody opłat (…) (§ 13 ust. 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia).

Ponadto urząd zauważa, iż łącze pozwalające na stały dostęp do internetu, zainstalowane zostało w prywatnym mieszkaniu, w związku z czym w przypadku wykorzystywania internetu również dla celów prywatnych, firma może uznać się kosztami tyko w takim udziale procentowym, w jakim faktycznie internet był wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodać należy, iż na podstawie przepisów Prawo działalności gospodarczej – prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą winien Pan posiadać rachunek bankowy związany z wykonywana działalnością gospodarczą (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej – Dz. U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.).