Jakie są skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizycznymi zbywających udziały na rzecz spółki


Autor: Urząd Skarbowy w Opocznie

Sygnatura: USI-423/I15/1125/04

Hasła tematyczne: udziałowiec, sprzedaż udziałów, kapitał, sprzedaż, kapitały pieniężne

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje.

Skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizycznymi zbywających udziały na rzecz spółki nabywającej "swoje" udziały w celu ich umorzenia, uregulowane zostały w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dotyczących określenia źródła przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych oraz ich odpłatnego zbycia (sprzedaży).
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a cyt. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Przy ustalaniu dochodu należy uwzględnić uregulowania wynikające z art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 3, 8 odnoszące się do ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów. Uzyskany dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 cyt. ustawy, który stanowi, że od dochodów uzyskanych między innymi z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy, dochodów, o których mowa wyżej nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym między innymi z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (art 30b ust. 6 ustawy). Cytowany wyżej przepis art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy stanowi, że w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Tutejszy Organ Podatkowy przedstawił powyżej zasady dotyczące zakwalifikowania źródła przychodów oraz zasady opodatkowania w/w źródła. Zdaniem tut. Organu Podatkowego w zakresie sposobu opodatkowania zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz art. 30b ust. 1 ustawy, nie zaś art. 24 ust. 5 pkt 2, gdyż przepis ten ma zastosowanie w zakresie obowiązków podatkowych udziałowców pozostających w spółce, stąd przedstawione przez spółkę stanowisko w zakresie sposobu poboru podatku oraz zasady zakwalifikowania źródła przychodów jest nieprawidłowe zdaniem tut. Organu Podatkowego. W odniesieniu zaś do wątpliwości dotyczących daty powstania obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia własności udziałów przez udziałowca na rzecz spółki, należy kierować się literalnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 6 tj. przychody "należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane". Stąd należy uznać, iż datą w której powstał przychód po stronie udziałowca jest dzień w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności udziałów na spółkę, bez względu na to kiedy została dokonana płatność z w/w tytułu.
Niniejsza odpowiedź oparta jest na stanie prawnym obowiązującym w dniu jej udzielania.