Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej karę pieniężna nałożona przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: I USBI-2/415-627/2004

Hasła tematyczne: kara, koszty uzyskania przychodów, grzywna

Kategoria:

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 28.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów prowadzonej firmy kary pieniężnej nałożonej przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar.

W świetle cytowanego przepisu kara pieniężna nałożona w postępowaniu administracyjnym przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.