Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dochód fundacji przeznaczony na prowadzenie kursów języków obcych oraz innych kursów dla dorosłych (w tym zawodowych dla bezrobotnych i absolwent


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: D-1/423-4/04

Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, fundacje, cele statutowe

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Pana zapytaniem z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie zapisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje:

Fundacja jest osobą prawną, przy czym osobowość prawną nabywa ona w wyniku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jej działalność normuje ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (jednolity tekst Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami).

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i zabytków (art. 1 ustawy o fundacjach).

Do fundacji jako osoby prawnej mają zastosowanie przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zapis art. 17 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy stanowi, iż wolne od podatku są: dochody podatników z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę …. – w części przeznaczonej na te cele.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik zamierza utworzyć fundację, której celem będzie między innymi prowadzenie kursów językowych oraz innych kursów dla dorosłych (w tym zawodowych dla bezrobotnych i absolwentów).

Jeżeli dochody fundacji przeznaczone zostaną na finansowanie i pokrycie kosztów prowadzonych kursów jako celów statutowych, będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na te cele zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy.

Przeznaczenie dochodów na szkolenia i kursy językowe należy uznać za spełnienie warunków do zwolnienia w takiej części w jakiej koszty tych kursów nie zostaną pokryte przez uczestników tych kursów.

Informuje się ponadto, że fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów i na zasadach określonych w statucie, a także przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).