Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wydatkowany na dwie rodzaje inwestycji dotyczących własnych celów mieszkaniowych, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochod


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Sygnatura: I-415-05/03/04

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych, zbycie praw majątkowych

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo przesłane w dniu 05.11.2003 r., uzupełnione w dniu 03.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zapytanie dotyczy stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Biorąc pod uwagę zgłoszone wątpliwości, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że:

Przychód uzyskany przez Pana (wraz z żoną) z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wydatkowany nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży: w części na nabycie innego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz w części na budowę własnego budynku mieszkalnego korzysta – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu (10% uzyskanego przychodu).