Czy podlega opodatkowaniu VAT sprzedaż towarów poza terytorium RP


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: D-3/4430/4/04

Hasła tematyczne: eksport towarów, czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, wydanie towarów, sprzedaż towarów

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w związku z pismem złożonym w dniu 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z 1993 r. z późn. zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów i usług. Podatek od towarów i usług jest podatkiem opartym o zasadę terytorialności tzn. obciąża sprzedaż towarów, dokonaną na obszarze jego obowiązywania. O miejscu wykonania umowy sprzedaży decyduje miejsce wydania rzeczy kupującemu, bez znaczenia pozostają miejsce zawarcia umowy, miejsce zamieszkania lub siedziby sprzedawcy.

W świetle powyższego jeżeli dokonana przez Pana sprzedaż nie nastąpiła na terytorium RP tj. wydanie rzeczy kupującemu nastąpiło poza terytorium RP – to taka czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.