W którym roku powinny zostać zarachowane koszty wynikające z otrzymanych w dniu 25 czerwca 2003r. duplikatów faktur za usługi wykonane w 2002r.
Na podstawie w/w duplikatów faktur została dokonana w dniu 30.06.2003r. zapłata (kompensata) z


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: II-2/423/10/JB/3/04

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, zarachowanie

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 29.12.2003 r. złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź -Widzew w dniu 30.12.2003 r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:
zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do poszczególnych okresów (lat) podatkowych regulują postanowienia art. 15 ust. 4 ustawy. Stosownie do tego przepisu, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. potrącalne są także koszty uzyskania przychodów poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, ale dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W świetle powyższego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i zamknięciu ksiąg handlowych za 2002 r. – otrzymane w dniu 25.06.2003 r. duplikaty faktur za wykonane w 2002 r. usługi winny być zarachowane w kosztach 2003 r. zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 ustawy.