Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, małżonkom między którymi istnieje rozdzielność majątkowa przysługuje odrę


Autor: Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli

Sygnatura: U.S.I-415/3/04

Hasła tematyczne: zryczałtowany podatek dochodowy, obliczenie podatku, wspólność majątkowa, opodatkowanie, majątek wspólny małżonków, małżonek, najem

Kategoria:

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy obojga małżonków.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyznai kobieta jednocześnie złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego stosowne oświadczenie albo wtedy, gdy oświadczenia takie zostaną złożone w obecności duchownego, a kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi następnie akt małżeństwa. Akt małżeństwa jest w świetle prawa polskiego dowodem zawarcia małżeństwa. Związek małżeński ustaje w przypadku śmierci jednego z małżonków, orzeczenia przez sąd rozwodu albo separacji.

Analizując przedstawioną przez Panią sytuację w świetle wyżej powołanych przepisów, należy stwierdzić, iż istnienie między małżonkami rozdzielności majątkowej jako typu ustroju majątkowego, nie powoduje ustania związku małżeńskiego. Z uwagi na powyższe kwota 4000 euro, o której mowa wyżej dotyczy łącznie obojga małżonków.