Jaka jest prawidłowa stawka podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług rzeczoznawstwa wykonywanych na rzecz nierezydenta niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usłu


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: III-1-443-53/03/BB

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, nierezydent, rzeczoznawstwo, stawki podatku

Kategoria:

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 24.11.2003r, uzupełnionym pismem z dnia 08.12.2003r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 09.12.2003r.) oraz pismem z dnia 22.12.2003r:

Przepis § 64 ust. 1 pkt 2c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) stanowi, iż obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do usług projektowania budowlanego, technologicznego i urbanistycznego, w zakresie rzeczoznawstwa, usług prawniczych świadczonych przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych.

Ponadto § 64 ust. 2 i 3 w/w rozporządzenia zawiera zamknięty katalog warunków, których spełnienie uprawnia podatnika do opodatkowania usług – o których mowa powyżej, stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Przedmiotowe warunki to:

  1. usługa jest świadczona na rzecz nierezydentów, nie będących podatnikami,
  2. podatnik posiada dowód, iż należność za wykonaną usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi.

Wobec powyższego, otrzymanie przez podatnika należności za wykonaną usługę jw. (na jego rachunek bankowy w banku krajowym) w terminie 90 dni od dnia jej wykonania, uprawnia go do opodatkowania tej usługi stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Brak spełnienia w/w warunku wiąże się z koniecznością opodatkowania wykonanej usługi stawką podatku od towarów i usług właściwą dla sprzedaży usługi w kraju. Jednakże zgodnie z § 64 ust. 4 w/w rozporządzenia, jeżeli należność za wykonaną usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym po upływie 90 dni od dnia jej wykonania, wówczas nabywa on uprawnienie do dokonania korekty podatku należnego.

Jeżeli przed wykonaniem usług, o których mowa w § 64 ust. 1 pkt 2c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) pobrano co najmniej połowę ceny pod jakimkolwiek tytułem prawnym tj. przedpłata, zaliczka, zadatek, rata, to zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8.01.1993r. – o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą przyjęcia zapłaty.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym wniosku wynika, iż usługi świadczone przez Panią zostały następująco sklasyfikowane wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 74.14 – usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Natomiast usługa rzeczoznawstwa, będąca przedmiotem Pani zapytania – o której mowa w w/w w § 64 ust. 1 pkt 2c rozporządzenia, nie została wyróżniona jako odrębny rodzaj usługi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.1997r. – w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Zakres pojęciowy rzeczoznawstwa określony został w nieobowiązującej już Klasyfikacji Usług (w ramach gałęzi 89 – pozostałe branże usług niematerialnych, w podbranży 89302) jako ekspertyzy, ocena jakości, doradztwo, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, wystroju wnętrz, małej architektury, sporządzania analiz, założeń i raportów techniczno ekonomicznych oraz związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i rzecznictwem patentowym.

Jednakże zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.1997r. – w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) grupowaniu PKWiU: 74.14 odpowiada grupowanie według klasyfikacji KU: 89302.

W świetle powyższego oraz stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym wniosku, wykonanie przez Panią usługi rzeczoznawstwa na rzecz nierezydenta nie będącego podatnikiem, w ramach świadczonych przez Panią usług zaklasyfikowanych do grupowania wg. PKWiU: 74.14 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%, po spełnieniu warunków opisanych powyżej.