Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o przez udziałowca tej spółce w drodze egezekucji komorniczej jest przychodem z tyt. odpłatnego zbycia udziałów w spółce w myśl art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób


Autor: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

Sygnatura: PDII/415-119/2003

Hasła tematyczne: zaliczka na podatek, egzekucja, udziałowiec, sprzedaż udziałów

Kategoria:

Jak z przedstawionej przez Panią sprawy wynika, posiadała Pani udziały w spółce z o.o, które spółka ta nabyła w wyniku egzekucji komorniczej na mocy wyroku sądowego, gdyż miała wobec Pani roszczenie. Ponadto wyjaśniła Pani, iż od uzyskanego dochodu regulowany jest w ratach u poborcy skarbowego podatek dochodowy i złożona została deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce PIT-13, gdy tymczasem spółka zobligowała Panią do wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot podatku i złożenie korekty deklaracji, ponieważ to spółka jako płatnik zobowiązana jest zapłacić 15 % podatek od przychodu.

Natomiast spółka w piśmie skierowanym m. in. do tut. organu podatkowego, poinformowała, iż w pierwszym kwartale 2003 r. nabyła udziały od wspólników w celu ich umorzenia i wobec tego jako płatnik zobowiązana jest pobrać 15 % zryczałtowany podatek od przychodu. W tej sytuacji, jak dalej spółka wyjaśnia, skierowała do wspólników pismo, w którym poinformowała ich o konieczności wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym z tytułu sprzedanych spółce udziałów i złożenia korekty deklaracji PIT-13.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu są m. in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Z kolei w art. 17 tej ustawy, ustawodawca określa co należy uznać za przychody z kapitałów pieniężnych. Są to m. in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania jest tytuł prawny w postaci udziałów (akcji) stanowiących kapitał osób prawnych oraz należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia tytułu własności udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym także pochodnych instrumentów finansowych od papierów wartościowych.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji) oraz dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Następnie w art. 30 ust. 1 pkt 1a cyt. wyżej ustawy, ustawodawca ustalił zasadę, że dochodów (przychodów) uzyskanych z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z wyjątkiem uzyskanych z tytułu umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, nie łączy się z dochodami z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 15% uzyskanego przychodu. W przypadku uzyskania przedmiotowego przychodu Spółka jako płatnik jest zobowiązana na mocy art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz przekazania pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla siedziby płatnika.

Jak więc z przytoczonych przepisów wynika, jeżeli udziały należące do Pani zostały nabyte przez spółkę z o.o., w trybie pozaegzekucyjnym, w celu umorzenia tych udziałów, to wówczas ma zastosowanie omawiany wyżej art. 30 ust. 1 pkt 1a oraz art. 41 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie których obowiązek naliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego spoczywa na płatniku (tj. spółce z o.o). To z kolei oznaczałoby, że, zachowanie się Pani stosownie do postanowień art. 44 ust. 8 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacenie zaliczki na podatek dochodowy oraz złożenie deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-13) było nieprawidłowe. W takiej sytuacji brak jest jednak podstaw prawnych do wystąpienia przez Panią z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty i złożenie korekty deklaracji PIT- 13, gdyż art. 75 § 2 pkt 1 lit. b cyt. wyżej ustawy Ordynacja podatkowa na to nie zezwala. Istniałaby jedynie możliwość określenia nadpłaty przez organ podatkowy w trybie art. 74a ww. Ordynacji podatkowej.

Jeżeli jednak udziały Pani zostały zajęte w drodze egzekucji komorniczej w celu zaspokojenia roszczeń spółki, to wówczas regulowane przez Panią zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych są tut. organowi należne i właściwym było złożenie przez Panią deklaracji PIT-13.