Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu lokalu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozbawia podatnika prawa do wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki liniowej – 19%


Autor: Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

Sygnatura: PDIA-415/1/2004

Hasła tematyczne: forma opodatkowania, stawki podatku, podatek liniowy, najem, preferencyjne opodatkowanie dochodów, stawka preferencyjna podatku, podatek dochodowy od osób fizycznych

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości skorzystania w 2004 roku z opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje skup i sprzedaż walut oraz najem nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art.14a §1 Ordynacji podatkowej uprzejmie wyjaśnia, iż :

Zgodnie z nową treścią art.5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.) pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczone do innych przychodów wymienionych w art.10 ust.1 pkt 1, 2 i 4-9.Należą do nich następujące źródła:

  – stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, emerytura lub renta
  – działalność wykonywana osobiście
  – działy specjalne produkcji rolnej
  – nieruchomości lub ich części

– najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze

  – kapitały pieniężne i prawa majątkowe
  – odpłatne zbycie
  – inne żródła

Jednak, jeżeli umowy najmu zostały zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (najem figuruje we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wtedy przychody uzyskiwane z tytułu najmu stanowią przychody z działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2004 roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie na ogólnych zasadach mogą skorzystać z opodatkowania swoich dochodów według skali podatkowej (art.27 cyt. ustawy) lub ze stałej 19% stawki tzw. podatku liniowego (art.30c).Podatnik ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym tylko wtedy, gdy w terminie do 20 stycznia roku podatkowego złoży pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Po przeanalizowaniu stanowiska zawartego w piśmie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu potwierdza, iż uzyskując w ramach prowadzonej działalności gospodarczej między innymi przychody z najmu nieruchomości jest Pan uprawniony, zgodnie ze złożonym w określonym przepisem terminie oświadczeniem, do opodatkowania osiągniętych w 2004 roku dochodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stałej stawki podatkowej zgodnie z art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.