Jakie składniki powinienem przyjąć jako mój przychód z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych


Autor: Urząd Skarbowy w Skierniewicach

Sygnatura: U.S.I.2..415/2/04

Hasła tematyczne: najem, osoby fizyczne, ryczałty, przychód, forma opodatkowania

Kategoria:

W związku z Pana zapytaniem prawnym z dnia 14.01.2004r., uzupełnionym o własne stanowisko w dniu 23.01.2004r. w sprawie ustalenia składników przychodu z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, informuje:

W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) najem jest odrębnym źródłem przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, z wyjątkiem sytuacji gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą – wówczas stanowi on przychód z tej działalności (art. 14 ust. 2 pkt 11 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu (…), jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1a cyt. wyżej ustawy opodatkowaniu tym podatkiem podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu (…).

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że Najemca, zgodnie z zawartą umową najmu, jest zobowiązany do ponoszenia następujących opłat:

  • czynszu najmu w wysokości 350 zł miesięcznie,
  • opłat miesięcznych kosztów wynikających z bieżącej eksploatacji na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości i na zasadach przez nią określonych,
  • kosztów pobieranej energii, gazu, wody ciepłej i zimnej, ogrzewania, korzystania z telefonu stacjonarnego i telewizji kablowej na rzecz właściwych podmiotów.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów oraz okoliczności sprawy należy uznać, że przychodem z najmu stanowiący podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie otrzymany przez Pana czynsz w kwocie 350 zł miesięcznie oraz wartość zobowiązań pokrytych za Pana przez Najemcę z tytułu opłat o charakterze stałym (fundusz remontowy, opłat eksploatacyjna, abonament, stałe opłaty przesyłowe), ponieważ zobowiązania te obciążają Wynajmującego jako właściciela lokalu mieszkalnego, bez względu na fakt jego wynajmowania. Natomiast nie stanowi przychodu opłaty, które lokator reguluje we własnym zakresie za bieżącą eksploatację mieszkania, ponieważ nie otrzymuje Pan tych świadczeń. Opłaty powyższe nie są również nieodpłatnym świadczeniem na rzecz Pana, ponieważ Najemca uiszcza je za "siebie" jako osoba korzystająca z lokalu.

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy lub praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, opłaty ponoszone przez najemcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zryczałtowany podatek dochodowy winien być naliczany nie tylko od ustalonego czynszu ale również od wskazanych wyżej zobowiązań pokrytych za Wynajmującego przez Najemcę.